Idrottspassets försäkringsvilkor 2017

OBS!
Denna text kommer ännu eventuellt att uppdateras

Olycksfallsförsäkring i anslutning till licens 1.1-31.12.2017

Försäkringen gäller från den tidpunkt licensen betalats. För personer som löst ut en ny licens träder försäkringen i kraft från den tidpunkt licensen betalas, även om betalningen sker redan år 2016.

Försäkringen beviljas av: If Skadeförsäkringsbolag Ab. Försäkringsnummer: 0001003830.
Försäkrade är licensinnehavare som är födda år 1998 eller senare (år 2017).

Olycksfallsförsäkringen gäller:

 • vid tävlingar, matcher eller träningar som ordnas av idrottsförbund, dess regioner eller föreningar
 • då den försäkrade tränar enligt ett träningsprogram
 • vid funktionärsuppgifter på nämnda evenemang
 • under resor med direkt anknytning till dessa
 • under tävlingsresor utomlands, när den försäkrade hör till ett lag eller deltar i en tävling i egenskap av förbundets eller föreningens representant.
Ersättning utbetalas inte för olycksfall som ersätts med stöd av trafikförsäkringslagen eller som måste anses som arbetsolycksfall i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring.


Olycksfallförsäkringens skydd och försäkringsbelopp:

 • Vårdkostnader per skadefall högst 3 000 euro (självrisk 50 euro/olycksfall)
 • Ersättning för bestående men till följd av olycksfall högst 10 000 euro
 • Ersättning till de anhöriga vid dödsfall till följd av olycksfall högst 3 000 euro.

Skadefall som ersätts

Ersättning utbetalas med stöd av försäkringen för olycksfall. Med olycksfall avses en plötslig och oförutsedd yttre händelse, som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades förskyllan. Med olycksfall avses också en skada som uppstått utan den försäkrades förskyllan under högst ett dygn till följd av en rörelse eller kraftansträngning.


Försäkringsvillkor inkluderar begränsningar. Ersättning för vårdkostnader utbetalas inte till exempel för:
 • fysikalisk eller därmed jämförbar annan vård, utom kostnader för av läkare ordinerad fysikalisk vård efter operations - eller gipsbehandling till följd av olycksfallsskada, dock högst en vårdperiod omfattande sammanlagt tio behandlingar.
 • rehabilitering eller terapi
 • bestående medicinska hjälpmedel
 • rese- och övernattningskostnader, bortfall av arbetsinkomst för vårdnadshavare, anhörig eller vårdare, dagvård, hemmavårds- eller hemvårdskostnader eller andra därmed jämförbara indirekta kostnader
 • skadefall som orsakats av lyte, skada eller sjukdom som den försäkrade haft.
 • om olycksfallet ersätts med stöd av trafikförsäkringslagen eller om olycksfallet betraktas som ett arbetsolycksfall i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring.
Om sjukdom eller lyte utan samband med det olycksfall som skall ersättas väsentligt har bidragit till en olycksfallsskada eller till att läkandet av olycksfallsskadan fördröjts, utbetalas ersättning för vårdkostnader endast till den del som de måste anses ha föranletts av det olycksfall som skall ersättas.

Denna beskrivning är inte en fullständig redogörelse för olycksfallsförsäkringens ersättningar och begränsningar. Läs därför också licensförsäkringsvillkoren.


Behov av tilläggsförsäkring

Vi rekommenderar att alla idrottare skaffar en tilläggsförsäkring som ersätter vårdkostnader. 1997 eller före föddas licenser innehåller inte försäkring, så kom ihåg att sköta om så att du har ett försäkringsskydd som är i kraft när du idrottar.

Tilläggsinfo:
SUL Lapsivakuutus alle 15-vuotiaille
SUL Henkilövakuutus yli 15-vuotiaille

Anvisningar för att söka ersättning från olycksfallsförsäkringen

Gäller idrottsförsäkring nr 0001003830 som ingår i licens.

Den ersättningsberättigade ska själv ansöka om ersättningsandelen i enlighet med sjukförsäkringslagen från Folkpensionsanstalten byrå inom sex månader från den dag kostnaderna har betalats.
Ansökan om ersättning kan göras:
 • på Internet www.if.fi/personskada eller
 • per telefon genom att ringa vår ersättningstjänst på numret 010 514 2243
Spara kostnadsverifikaten i original. Vi ber om dem vid behov

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan